Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemeen

Alle prijzen weergegeven in offertes uitgaande van Kafeïne GCV zijn in Euro en zijn 30 dagen geldig en zijn excl. 21% BTW.

Bij goedkeuring van de offerte dient elke pagina geparafeerd en de laatste pagina ondertekend, met vermelding van datum en de vermelding “gelezen en goedgekeurd” per post te worden doorgestuurd naar het volgende adres: Bouwelsesteenweg 266, 2560 NIJLEN of via mail: tatjana@kafeine.be

Elke door de klant gedane bestelling, met of zonder betaald voorschot, is onherroepelijk.

Huisstijlelementen (logo´s, foto´s, illustraties, enz…) welke gebruikt dienen te worden voor de realisatie van de opdracht kunnen ons door de klant, digitaal (pc cd-rom, usb stick, upload), bezorgd worden.

Indien de klant ons zijn materiaal wenst te bezorgen, dient dit te geschieden minstens 4 weken voor de werken plaats vinden. Zo niet zullen de standaard-instellingen van het Office-programma gebruikt worden.

Het aan Kafeïne GCV geleverde materiaal dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op dit materiaal berusten. Kafeïne GCV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de door de klant geleverde materiaal indien hierop auteursrechten berusten.

Kafeïne GCV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan documenten of voorwerpen welke ons werden toevertrouwd.

Kafeïne GCV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van opdrachten in geval van overmacht (brand, overstroming, ongeval, ziekte,…)

Leveringstermijnen zijn puur informatief en niet bindend. Vertragingen in het realiseren van de opdracht kunnen in geen geval aanleiding geven tot boete, schadeloosstelling of ontbinden van de overeenkomst.

Alle geleverde prestaties en realisaties blijven eigendom van Kafeïne GCV en zijn niet overdraagbaar aan derden behalve het materiaal die Kafeïne GCV van de klant verkregen heeft.

Installatiekosten of nodige interventies ter plaatse (€ 60,00 / uur) zijn niet inbegrepen in offertes, tenzij specifiek in de offerte vermeld.

Indien de potentiele klant Kafeïne GCV een ontwerp vraagt te realiseren welke de basis vormt voor het al dan niet goedkeuren van de initiële offerte, zal hiervoor een aparte offerte opgemaakt worden en zal deze gefactureerd worden aan deze klant indien deze besluit om de initiële offerte niet goed te keuren.

Facturen zijn te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Alle klachten aangaande facturatie moeten ons bekomen via aangetekend schrijven, en dit binnen de 8 dagen.

Bij niet naleven van datum van betaling is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een interest verschuldigd gelijk aan het bedrag dat op dat moment via rechtswege bepaald is.

Indien, na 10 dagen na het versturen van een aangetekend schrijven, het saldo van de factuur (of facturen) vermeerderd met de bepaalde interesten niet werden afgelost, zal het factuursaldo van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 200,00 als forfaitaire schadevergoeding.

De niet betaling op vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigde saldo van andere, niet vervallen facturen, van rechtswege, onmiddellijk opeisbaar.

Alle geschillen worden beslecht door de rechtbank van Antwerpen of Brussel.

Alle kosten ten gevolge van invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen de laste van de klant vallen.

Drukwerk

Het goedkeuren van een ontwerp (teksten of tekeningen) ontslaat Kafeïne GCV van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz.

Vooraleer over te gaan tot drukken van ontwerpen dient de klant het geleverde werk na te zien en ter goedkeuring te ondertekenen. Bij betwisting en voor zover bewezen dat het gedrukte niet aan het gevraagde beantwoord, zal de schadeloosstelling zich beperken tot het  opnieuw maken van het ontwerp. In geen geval kan de klant bijkomende schadevergoedingen eisen om welke reden ook.

Annulatie

Indien de klant of Kafeïne zijn/haar engagement om eender welke reden niet kan nakomen, dient men de andere partij hiervan tenminste 14 kalenderdagen vóór aanvang van de training te verwittigen.

Indien deze annulatietermijn niet gerespecteerd wordt, geldt er een schadevergoeding voor beide partijen van 100% van het afgesproken bedrag voor opleidingsdagen die niet geannuleerd werd binnen de afgesproken termijn. Naast voorgemelde schadevergoeding, zullen beide partijen tevens en op eerste verzoek de door de andere partij gemaakte kosten terugbetalen.

Deze schadevergoeding vervalt indien er ter vervanging op een andere datum de opleiding kan doorgaan.

Er is wederzijds begrip voor situaties van overmacht, ziekte of ongeval, indien deze situaties zich voordoen binnen de 14 kalenderdagen vóór aanvang van de training.